Regulamin serwisu sprzedaży biletów na kartach BKM

§1. ZAKRES

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bydgoskakartamiejska.com.pl  i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych, portfeli kartowych lub szybkich przelewów. Akceptacja regulaminu jest wymagana w celu dokonania zakupu biletu przez serwis internetowej sprzedaży biletów.

 

§ 2. DEFINICJE

 1. Serwis – internetowy serwis sprzedaży Biletów, działający pod adresem  www.bydgoskakartamiejska.com.pl.
 2. Bilet okresowy / Bilet – bilet wyłącznie w postaci elektronicznej, uprawniający, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Bydgoszcz, zapisywany on-line w systemie GOLD, którego identyfikatorem jest karta BKM zarejestrowana w systemie BKM lub zbliżeniowa Karta płatnicza zarejestrowana w Serwisie.
 3. System BKM – zespół oprogramowania oraz infrastruktury technicznej służący do organizacji dystrybucji biletów uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Bydgoszcz.
 4. Bydgoska Karta Miejska / Karta BKM – karta elektroniczna zbliżeniowa będąca nośnikiem Biletów oraz innych usług miejskich (Karta BKM może być imienna tj. posiadać nadrukowane imię, nazwisko oraz zdjęcie użytkownika Karty BKM albo Karta BKM może być na okaziciela). Pojęciem Bydgoska Karta Miejska / Karta BKM używanym w regulaminie obejmuje się również Elektroniczną Legitymację Studencką.
 5. Karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki, oparty na technologii zbliżeniowej typu Visa PayWave™ oraz MasterCard PayPass™, wyłącznie w formie fizycznej, umożliwiający pasażerom wnoszenie opłat za przejazdy (i ich kontrolę) w Biletomatach OPS.
 6. Bezpieczny identyfikator Karty płatniczej – 5 znakowy bezpieczny identyfikator zbliżeniowej Karty płatniczej powstający wskutek zarejestrowania tej karty w Serwisie, stanowiący jednostronnie wygenerowany i zaszyfrowany kryptogram powstający w procesie rejestracji Karty płatniczej.
 7. Klient – osoba zarejestrowana w Serwisie (posiadająca login i hasło do Serwisu), korzystająca z Serwisu w celu zakupu Biletu lub sprawdzenia historii Karty oraz terminu ważności ewentualnej ulgi na Karcie.
 8. Sprzedający – Mennica Polska S.A. adres: al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019196, NIP: 5270023255, REGON: 010635937, adres e-mail: cok@strefa.waw.pl, z którą Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zawarł odpowiednią umowę.
 9. ZDMiKP - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, będący organizatorem transportu publicznego w Bydgoszczy.
 10. Umowa zakupu  umowa nabycia Biletuzawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym.
 11. Kodowanie Biletów – dotyczy Biletów, których identyfikatorem jest Karta BKM - elektroniczne zapisywanie informacji na Karcie BKM o zakupionych przez Klientów Biletach.
 12. Dotpay – pośrednik, spółka Dotpay S.A. zajmująca się realizacją płatności w procesie zakupu Biletu, za pomocą kart płatniczych i szybkich przelewów, będąca gwarantem bezpiecznej transakcji.
 13. Historia zakupów – informacja w Serwisie o zakupach Biletów zrealizowanych za pośrednictwem Serwisu, Biletów zakupionych dla Karty BKM poza Serwisem, a także historia opłat wniesionych za przejazdy w Biletomatach OPS.   
 14. Open Payment System (dalej: „OPS”) – system rozliczeniowy dedykowany dla komunikacji miejskiej oparty na technologii wnoszenia opłat za przejazdy w Biletomatach OPS zbliżeniowymi Kartami płatniczymi.
 15. Biletomat OPS – urządzenie mobilne zainstalowane w pojazdach komunikacji miejskiej służące do wnoszenia opłat za przejazdy przy pomocy bankowych zbliżeniowych Kart płatniczych.
 16. Kieszeń – jeden z dwóch obszarów przeznaczony do przechowywania jednego Biletu na kartach BKM.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§ 3. OGÓLNE WARUNKI

 1. Klient za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zakupu Biletu i sprawdzenia historii zakupów.  
 2.  Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na warunki w nim zawarte i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Klient korzysta z Serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa oraz w przypadku przekroczenia jego granic.

 

§ 4. PROCES REJESTRACJI I ZAKUPU

 1. Warunkiem nabycia Biletu przez Klienta jest założenie konta w Serwisie.
 2. W celu założenia konta w Serwisie należy:
  1. Wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:

- w przypadku Kart BKM

   1. adres e-mail (login),
   2. numer Karty BKM,
   3. hasło;

- w przypadku Kart płatniczych

   1. imię i nazwisko,
   2. numer PESEL (a przypadku obcokrajowców data urodzenia),
   3. numer Karty płatniczej,
   4. data ważności Karty płatniczej,
   5. adres e-mail (login),
   6. hasło;
  1. zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
  2. zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj” umieszczonego na stronie rejestracji w Serwisie.

a następnie wcisnąć przycisk „Zarejestruj”.

 1. Po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w serwisie Klient powinien kliknąć na link aktywacyjny zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu dokończenia procesu aktywowania swojego konta w Serwisie.
 2. Klient posiadający aktywne konto w Serwisie wraz z powiązaną Kartą BKM, może zarejestrować również swoją Kartę płatniczą i przypisać do konta Bezpieczny Identyfikator tej Karty płatniczej. 
 3. Klient posiadający aktywne konto w Serwisie wraz z zarejestrowaną Kartą płatniczą może przypisać do konta również Kartę BKM.
 4. Klient posiadający aktywne konto w Serwisie wraz z powiązaną kartą BKM lub z zarejestrowaną Kartą płatniczą, może przypisać do konta również kolejne Karty BKM (np. członków rodziny). 
 5. Klient może nabyć Bilet lub sprawdzić historię zakupów po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji.
 6. Proces zakupu Biletu składa się z następujących etapów:

- w przypadku zakupu Biletów, dla których identyfikatorem jest Karta BKM:

  1. wybór etykiety Karty BKM, na której ma być zakodowany Bilet,
  2. wybór kieszeni, do której chce się zakupić Bilet,
  3. wybór rodzaju Biletu (np. imienny, na okaziciela),
  4. wybór kategorii Biletu (np. normalny, ulgowy),
  5. wybór typu Biletu,
  6. wybór zakresu obowiązywania Biletu,
  7. określenie daty początku ważności Biletu dla biletów N-dniowych i semestralnych lub określenie miesiąca ważności Biletu dla biletów miesięcznych,
  8. wybór formy płatności,
  9. podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności o:
   1. łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami;
   1. czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;
  1. wybór metody płatności oraz wprowadzenie wymaganych danych w tym zaznaczenie przez Klienta pola informującego go o tym, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;
  2. realizacja procesu płatności w serwisie bezpiecznych płatności internetowych,
  3. podsumowanie transakcji;

- w przypadku zakupu Biletów, dla których identyfikatorem jest Karta płatnicza:

  1. wybór etykiety Karty płatniczej, do której ma być przypisany Bilet,
  2. wybór kategorii Biletu (np. normalny, ulgowy),
  3. wybór długości okresu ważności Biletu,
  4. wybór zakresu obowiązywania Biletu,
  5. określenie daty początku ważności Biletu dla biletów N-dniowych i semestralnych lub określenie miesiąca ważności Biletu dla biletów miesięcznych,
  6. podsumowanie zakupu, w trakcie którego Klient informowany jest w szczególności o:
   1. łącznej cenie za Bilet wraz z podatkami oraz wszelkimi innymi opłatami,
   2. czasie, w którym zakupione Bilety są ważne;
  7. W przypadku zakup Biletu, którego identyfikatorem jest Karta płatnicza możliwa jest wyłącznie opcja zapłaty w postaci płatności Kartą płatniczą lub za pomocą portfela kartowego, przy czym płatność realizowana jest w serwisie bezpiecznych płatności internetowych,
  8. podsumowanie transakcji.
 1. Niektóre etapy zakupu Biletu, o których mowa w ust.8 powyżej mogą być pomijane, jeżeli rodzaj wybranego Biletu wynika jednoznacznie z jego cech.
 2. Ograniczenia:
  1. W przypadku zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta BKM - Bilety imienne mogą być kodowane wyłącznie na Kartach imiennych,
  2. W przypadku zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta BKM - Bilety na okaziciela mogą być kodowane wyłącznie na kartach na okaziciela,
  3. W przypadku zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta BKM - Bilety imienne ulgowe mogą być kodowane na Kartach BKM imiennych, na których zostało elektronicznie zapisane uprawnienie do ulgi,
  4. W przypadku zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta płatnicza - zakup Biletu, możliwy jest wyłącznie dla ważnej Karty płatniczej,
  5. W przypadku zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta płatnicza – możliwy jest zakup wyłącznie biletów imiennych.
 3. Klient, który będzie żądał wystawienia faktury VAT, informuje o tym fakcie w trakcie procesu zakupu Biletu (przy użyciu przycisku „Tak, chcę otrzymać fakturę”) oraz podaje dane do wystawienia faktury VAT.
 4. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Sprzedającego pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do Serwisu.
 5. Klient, który będzie żądał wysłania SMSa powiadamiającego o upływie ważności Biletu, podaje numer telefonu komórkowego, na który informacja ta ma zostać wysłana. Informacja jest wysyłana na 3 dni przed upływem terminu ważności Biletu.
 6. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Sprzedającego potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za Bilet. Zakup Biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany. 

 

 

 

§ 5. KODOWANIE BILETU

(dotyczy wyłącznie zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta BKM)

 1. Zaleca się, aby zakupiony w Serwisie Bilet, którego identyfikatorem jest Karta BKM, zakodować na Karcie BKM w kasach biletowych ZDMiKP, w automatach biletowych stacjonarnych lub w Biletomatach OPS zlokalizowanych w pojazdach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
 2. Kodowanie może nastąpić po sfinalizowaniu zakupu Biletu w Serwisie.
 3. Aktualna lista kas biletowych ZDMiKP, w automatach biletowych stacjonarnych dostępna jest na stronach Serwisu.

 

§ 6. PŁATNOŚĆ ZA BILET

 1. Cena Biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Rodzaje i ceny Biletów ustalane są przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
 3. Klient realizuje płatność za Bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności:
  1. karty płatniczej - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay,
  2. szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay (dotyczy wyłącznie zakupu Biletu, którego identyfikatorem jest Karta BKM).
 4. Dokonując płatności Klient musi posiadać Kartę płatniczą lub konto w banku obsługującym usługę szybkiego przelewu za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych Dotpay oraz środki wystarczające do zapłaty za Bilet.
 5. Transakcja, dla której nie zostanie wybrana jedna z możliwych form płatności, zostanie anulowana.

 

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I SPRZEDAJĄCEGO

 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać z Serwisu w celach wynikających z jego funkcjonalności, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich przysługujących Sprzedającemu lub osobom trzecim,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy zakupu na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności Kartą płatniczą lub szybkim przelewem,
  4. nie podejmować jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, co w szczególności obejmuje zakaz ingerowania w zawartość Serwisu jak również nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonywania czynów niedozwolonych.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 1. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.
 2. Klient oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 3. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo transakcji realizowanych w Serwisie, z wyłączeniem procesu płatności, od chwili jego przekierowania do systemu płatności zarządzanego przez Dotpay;
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia multimedialnego, za pomocą którego korzysta on z Serwisu, jak również nieprawidłowym funkcjonowaniem interfejsów, czy łączy telekomunikacyjnych nie będących własnością Sprzedającego lub nie zarządzanych przez niego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz Serwisu, nie wpływających ujemnie na warunki umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie; Sprzedający ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu, przy czym, w miarę możliwości Sprzedający wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej. Sprzedający dołoży starań, by poinformować Klientów o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. W razie powzięcia przez Sprzedającego uzasadnionych podejrzeń, że:
  1. Klient podał nieprawdziwe dane osobowe lub nienależące do Klienta dane osobowe;
  2. Serwis jest wykorzystywana przez Klienta w celach innych niż wynikają z jego funkcjonalności, z ich nadużyciem lub niezgodnie z przepisami prawa czy Regulaminu,

Sprzedający ma prawo do natychmiastowego zablokowania Klientowi dostępu do Serwisu, a w przypadku potwierdzenia wskazanych podejrzeń, do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie.

 

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące transakcji zakupu Biletu w Serwisie rozpatruje Sprzedający.
 2. Reklamację można zgłaszać:
  1. osobiście – w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP Bydgoszcz w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a;
  2. telefonicznie – tel. 22 656 41 01;
  3. mailem – cok@strefa.waw.pl
 3. Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty BKM lub Bezpieczny identyfikator Karty Płatniczej.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  Klient będący konsumentem, celem rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego drogą elektroniczną, ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii i przedsiębiorców mającymi siedzibę w Unii dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 9. USUNIĘCIE KONTA

 1. Klient ma prawo do usunięcia w dowolnej chwili swojego konta w Serwisie.
 2. Usunięcie konta w Serwisie wymaga potwierdzenia przez Klienta tej operacji (przy użyciu przycisku „TAK”) na ekranie pod pytaniem „Czy na pewno chcesz usunąć profil?”.  
 3. Po potwierdzeniu operacji zgodnie z ust. 2 powyżej konto w Serwisie zostaje usunięte.
 4. Z chwilą usunięcia konta Klienta w Serwisie zgodnie z ust. 1-3 powyżej, rozwiązaniu ulega zawarta z tym Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta w Serwisie.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający - Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.
 2. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Sprzedający przetwarza jako administrator danych osobowych następujące dane Klientów w podanych poniżej celach:
  1. w celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia konta w Serwisie i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, Sprzedający przetwarza:
   • numer Karty BKM;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • imię i nazwisko;
   • numer PESEL (a przypadku obcokrajowców - data urodzenia).

Podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnianie funkcjonalności konta Klienta w Serwisie, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy.

  1. w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu, Sprzedający przetwarza:
   • rodzaj Biletu;
   • adres e-mail.

Podanie wskazanych danych jest niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży Biletu, stanowi więc warunek zawarcia tej umowy. Przewarzanie w/w danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, przed zawarciem takiej umowy.

  1. w celu wystawienia faktury VAT Sprzedający przetwarza:
   • numer NIP;
   • firmę działalności gospodarczej (w tym imię i nazwisko);
   • adres działalności gospodarczej;

Podanie wskazanych danych, w zakresie umożliwiającym Sprzedającemu wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 1. Niektóre dane osobowe Klientów w Serwisie, Sprzedający przetwarza wyłącznie w imieniu ZDMiKP jako organizatora transportu publicznego w Bydgoszczy. Dotyczy to w szczególności numeru Karty BKM i Bezpiecznego identyfikatora Karty płatniczej, przetwarzanych w celu przypisania nabytego Biletu do zarejestrowanego w Serwisie Bezpiecznego identyfikatora Karty płatniczej Klienta. Dodatkowo niektóre dane osobowe Klientów w Serwisie, Sprzedający, oprócz swoich celów, opisanych w ust. 3 powyżej, przetwarza w innych celach w imieniu ZDMiKP jako organizatora transportu publicznego w Bydgoszczy. Dotyczy to danych osobowych w postaci imienia i nazwiska Klienta, jego numeru PESEL, w przypadku obcokrajowców - daty urodzenia, rodzaj Biletu. W przypadku opisanych powyżej danych osobowych, to ZDMiKP jest ich administratorem – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania tych danych dostępna jest pod adresem http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/pl/.
 2. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu obrony przed roszczeniami – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego polegających na możliwości ochrony praw przysługujących Sprzedającemu.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedającego przez okres przedawnienia się roszczeń z umów zawartych przez Sprzedającego z Klientem, a po tym okresie, jedynie w przypadkach i w zakresie przewidzianym w przepisach prawa.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Sprzedający. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Sprzedającego o to:
  1. w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe,
  2. jakie jego dane są przetwarzane,
  3. komu Sprzedający ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  4. jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  5. czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,
  6. czy Sprzedający przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 6. Klient ma prawo do żądania od Sprzedającego usunięcia jego danych osobowych z systemu Sprzedającego, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. Klient wniósł sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
  4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingowe;
  5. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  6. dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
  7. dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
 7. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
  1. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu;
  3. Sprzedający nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Sprzedającego wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

 1. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać, aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
 2. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Sprzedającego jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego.
 3. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się ze Sprzedającym:
  1. kontaktując się inspektorem ochrony danych Sprzedającego na adres e-mail: iod@mennica.com.pl lub
  2. pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa lub
  3. pisząc na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl.
 5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Sprzedającego ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
 6. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Sprzedającego wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Sprzedającego. Oprócz danych osobowych, Sprzedający przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  3. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.
 7. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedającym w zakresie i w celu, w jakim Sprzedający korzysta z usług tych w obszarze wsparcia IT w zakresie usług serwisowych.
 8. Sprzedający zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedającego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail cok@strefa.waw.pl . W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty, pisząc na adres: Mennica Polska S.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: cok@strefa.waw.pl
 9. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania podmiotów trzecich, którym Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do uzyskania świadczeń opisanych w Regulaminie.

§ 11. ZMIANY REGULAMINU

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Klient w momencie logowania się w Serwisie zostanie powiadomiony o takiej zmianie i o dacie jej wejścia w życie – z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient nie zgłosi Sprzedającemu sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Klient je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać umowę o dostarczanie funkcjonalności konta w Serwisie w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego umowa ta wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian. Wygaśnięcie umowy, o której mowa powyżej wiąże się z usunięciem konta Klienta z Serwisu.

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie nie uregulowane szczegółowo w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Ogólne Warunki zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu Bydgoskiej Karty Miejskiej oraz regulamin sprzedaży Dotpay S.A. (http://www.dotpay.pl). W pozostałych nieuregulowanych sprawach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Sprzedającym na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.
 3. Ostatnia aktualizacja regulaminu nastąpiła w dniu 31 sierpnia 2020 roku.