Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące nabywania Biletów przez Serwis rozpatruje Sprzedający za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta, Bydgoszcz ul. Toruńska 174a tel. (52) 582-27-07.
 • W celu zgłoszenia reklamacji należy wypełnić formularz, który jest dostępny tutaj oraz dostępny w Punkcie Obsługi Klienta. Wypełnienie formularza jest jedynym sposobem skutecznego zgłoszenia reklamacji oraz sprawnego jej załatwienia.
 • Do reklamacji należy załączyć unikalny identyfikator transakcji oraz numer Karty zbliżeniowej.
 • Klient otrzymuje kopię złożonego formularza.
 • Wyróżnia się następujące typy reklamacji:
  • Reklamacja numeru Karty, na którą zstał zakupiony Bilet (po dokonaniu płatności, ale przed kodowaniem),
  • Rezygnacja z kdowania Biletu po dokonaniu płatności,
  • Reklamacja transakcji kdowania Biletu (brak możliwości zakodowania Biletu na Karcie), za którą dokonana została płatność.
 • Zgłoszona reklamacja zostaje sklasyfikowana według powyższych kryteriów przez przyjmującego ją pracownika w Punkcie Obsługi Klienta oraz zarejestrowana w rejestrze reklamacji Kart.
 • Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez Punkt Obsługi Klienta. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu