Użytkownik, który zakupił w portalu BKM bilet okresowy powiązany ze zbliżeniową kartą płatniczą, ma możliwość zwrotu biletu w każdym momencie od chwili jego zakupu aż do momentu upływu okresu jego obowiązywania. W tym celu użytkownik musi zgłosić się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 174a.

W systemie biletowym BKM istnieje możliwość użycia zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikatora dla następujących biletów: jednorazowych i czasowych zakupionych w kasownikach OPS oraz okresowych zakupionych portalu BKM. Wszystkie typy biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą są zapisane w systemie centralnym BKM. W portalu BKM istnieje możliwość weryfikacji historii wszystkich nabytych przez pasażera biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą.
W tym celu użytkownik musi posiadać konto w portalu BKM. Historia zakupionych biletów jest dostępna po zalogowaniu się i wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Historia karty”.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM. powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej. jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu można sprawdzić  podczas kontroli w czytniku kontrolerskim. Pasażer przykłada kartę płatniczą do czytnika, który generuje numer token a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie czytnika kontrolerskiego. Czytniki kontrolerskie wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości. Urządzenia w celu weryfikacji ważności biletu muszą połączyć się on-line z systemem centralnym BKM i pobrać informacje o bilecie.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu okresowego można sprawdzić
w każdym kasowniku Open Payment System, który znajduje się w pojeździe komunikacji miejskiej. Pasażer wybiera na urządzeniu opcję „sprawdź ważność biletu” i przykłada kartę płatniczą. Kasownik odczytuje dane z karty i generuje numer token a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie kasownika. Kasowniki wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej nie wymaga zakodowania na karcie. Bilet okresowy jest aktywny w systemie BKM po ok. 15 minutach od momentu jego zakupu.

Proces zakupu biletu okresowego jest analogiczny niezależnie od wybranego w portalu typu nośnika identyfikatora biletu (bankowa zbliżeniowa karta płatnicza, Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). Pasażer wybiera konkretny identyfikator w postaci karty płatniczej, na który zamierza zakupić bilet, określa cechy biletu okresowego (ulga, okres obowiązywania, linie strefy etc.), a następnie płaci za bilet w bramce płatniczej zewnętrznego operatora płatności.

Do spersonalizowanego konta w portalu BKM można dodać w charakterze identyfikatora biletu kilka kart płatniczych.

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta. W takim przypadku karta płatnicza, dodana do już istniejącego konta, pełni rolę identyfikatora biletu okresowego niezależnie od innych nośników uprzednio dodanych do konta (np. Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). W celu rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta, użytkownik musi zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła a następnie wybrać opcję „Karta BKM/Identyfikator biletu” i kliknąć „Dodaj kartę”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. . Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), oraz określić etykietę karty.  adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM.  

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nową kartę” portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji karty powiązanej ze spersonalizowanym kontem. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Twoje karty”.

System BKM nie przetwarza numerów kart płatniczych ani innych danych wrażliwych. Karta płatnicza jest identyfikowana w systemie BKM wyłącznie za pomocą bezpiecznego identyfikatora karty. Dane karty płatniczej (pełny numer i data ważności), wprowadzone na etapie rejestracji karty w portalu BKM, są automatycznie usuwane bezpośrednio po wygenerowaniu bezpiecznego identyfikatora karty, który jest unikalnym oznaczeniem karty płatniczej tylko w systemie BKM.

Użytkownik, który posiada w portalu BKM spersonalizowane konto oraz uprzednio zarejestrowaną kartę płatniczą, ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia skróconego numeru karty płatniczej. Portal BKM nie przetwarza pełnych numerów kart płatniczych. Skrócony numer karty w postaci pierwszych i ostatnich czterech numerów karty jest prezentowany na użytkownikowi po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu”, a następnie kliknięcia na wybraną etykietę karty oraz skorzystania z przycisku „przypomnij numer karty”. W ramach opcji edycji karty w portalu BKM pasażer ma również możliwość edycji etykiety karty, jak również usunięcia karty z profilu konta.