Rejestracja
Rejestracja konta umożliwia zakupy biletów okresowych imiennych, zgodnie z aktualną taryfą.


Wybierz typ posiadanej przez Ciebie karty i wprowadź poprawny numer:


* Pole wymagane
 • Administratorem podanych danych osobowych jest Mennica Polska S.A. („Mennica”) z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23.
 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta w serwisie oraz w celu zawarcia za pośrednictwem serwisu i wykonania umowy sprzedaży biletu – przewarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta w serwisie oraz nabywania biletów za pośrednictwem serwisu.
 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w celu wystawienia faktury VAT (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych w zakresie umożliwiającym nam wystawienie faktury VAT jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim korzystamy ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT – a w przypadkach, gdy prawo tego wymaga, również organom władzy państwowej (włączając w to wszelkiego rodzaju organy, sądy i urzędy).
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas:
  1. w przypadku danych przetwarzanych dla wykonania umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności konta w serwisie - przez okres trwania tej umowy, a po tym okresie do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia za pośrednictwem serwisu i wykonania umowy sprzedaży biletu, przez okres wykonania umowy sprzedaży biletu, a po tym okresie, do czasu przedawnienia się roszczeń z tej umowy;
  3. w przypadku danych przetwarzanych dla wystawienia faktury VAT – przez okres, który prawo przewiduje dla przechowania wystawionej faktury VAT;
 • Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.
 • Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres korespondencyjny Mennicy lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mennica.com.pl