Podczas kontroli biletowej użytkownik okazuje kod QR znajdujący się w zakładce „Kontrola/Moje bilety” zawierający informacje dotyczące zakupionego biletu. Identyfikatorami dla biletów okresowych możliwymi do zdefiniowania po ustaleniu profilu rozszerzonego mogą być Bydgoska Karta Miejska, Elektroniczna Legitymacja Studencka lub Zbliżeniowa Karta Płatnicza. Użytkownik może również nie dodawać do aplikacji żadnego z ww. identyfikatorów i nabywać bilety powiązane z numerem telefonu. W takim wypadku należy okazać do kontroli bilety powiązane z numerem telefonu. Użytkownik okazuje zawsze identyfikator, do  którego przypisał bilet na etapie jego zakupu w aplikacji.  
Czym w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz jest identyfikator biletu?   
Domyślnie identyfikatorem jest sama aplikacja, a właściwie  numer telefonu, który został zdefiniowany przez użytkownika na etapie założenia konta. Pasażer, który posługuje się w systemie Bydgoskiej Karty Miejskiej jednym z identyfikatorów biletów okresowych w postaci Bydgoskiej Karty Miejskiej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Zbliżeniowej Karty Płatniczej może zarejestrować ww. identyfikator w aplikacji mobilnej. Po otwarciu menu znajdującego się po lewej stronie okna głównego aplikacji po kliknięciu w „Moje identyfikatory” użytkownik ma możliwość dodawania, edycji i usuwania identyfikatorów.

Bilety jednorazowe oraz czasowe zakupione w aplikacji mobilnej przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym, dlatego po zalogowaniu do aplikacji na innym urządzeniu nie będą one widoczne. Bilet może być zapisany jednocześnie na jednym urządzeniu mobilnym. Przeniesienie biletu na nowe urządzenie mobilne jest możliwe tylko dla biletów okresowych i wymaga wizyty w COK.
Jak odzyskać bilet w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz po reinstalacji aplikacji lub resecie urządzenia do ustawień fabrycznych?   
Bilety jednorazowe i czasowe zakupione w aplikacji przypisane są do unikalnego identyfikatora instancji aplikacji na urządzeniu mobilnym. Każdorazowe odinstalowanie aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz i ponowna jej instalacja powoduje zmianę tego identyfikatora. Dlatego po ponownej instalacji aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz, zakupione wcześniej bilety nie będą widoczne. Analogicznie jest w przypadku przywrócenia urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych. Przeniesienie biletu okresowego na nowo zainstalowaną  aplikację w przypadku reinstalacji aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz lub przywrócenia ustawień fabrycznych jest możliwe tylko dla biletów 14-dniowych i dłuższych i wymaga wizyty w COK.

Użytkownik, który zakupił w portalu BKM bilet okresowy powiązany ze zbliżeniową kartą płatniczą, ma możliwość zwrotu biletu w każdym momencie od chwili jego zakupu aż do momentu upływu okresu jego obowiązywania. W tym celu użytkownik musi zgłosić się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej 174a.

W systemie biletowym BKM istnieje możliwość użycia zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikatora dla następujących biletów: jednorazowych i czasowych zakupionych w kasownikach OPS oraz okresowych zakupionych w portalu BKM. Wszystkie typy biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą są zapisane w systemie centralnym BKM. W portalu BKM istnieje możliwość weryfikacji historii wszystkich nabytych przez pasażera biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą.
W tym celu użytkownik musi posiadać konto w portalu BKM. Historia zakupionych biletów jest dostępna po zalogowaniu się i wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Historia karty”.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu można sprawdzić  podczas kontroli w czytniku kontrolerskim. Pasażer przykłada kartę płatniczą do czytnika, który generuje numer token, a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie czytnika kontrolerskiego. Czytniki kontrolerskie wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości. Urządzenia w celu weryfikacji ważności biletu muszą połączyć się on-line z systemem centralnym BKM i pobrać informacje o bilecie.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu okresowego można sprawdzić w każdym kasowniku Open Payment System, który znajduje się w pojeździe komunikacji miejskiej. Pasażer wybiera na urządzeniu opcję „sprawdź ważność biletu” i przykłada kartę płatniczą. Kasownik odczytuje dane z karty i generuje numer token, a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie kasownika. Kasowniki wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości.

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej nie wymaga zakodowania na karcie. Bilet okresowy jest aktywny w systemie BKM po ok. 15 minutach od momentu jego zakupu.

Proces zakupu biletu okresowego jest analogiczny niezależnie od wybranego w portalu typu nośnika identyfikatora biletu (bankowa zbliżeniowa karta płatnicza, Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). Pasażer wybiera konkretny identyfikator w postaci karty płatniczej, na który zamierza zakupić bilet, określa cechy biletu okresowego (ulga, okres obowiązywania, linie strefy etc.), a następnie płaci za bilet w bramce płatniczej zewnętrznego operatora płatności.

Do spersonalizowanego konta w portalu BKM można dodać w charakterze identyfikatora biletu kilka kart płatniczych.

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta. W takim przypadku karta płatnicza, dodana do już istniejącego konta, pełni rolę identyfikatora biletu okresowego niezależnie od innych nośników uprzednio dodanych do konta (np. Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). W celu rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta, użytkownik musi zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła a następnie wybrać opcję „Karta BKM/Identyfikator biletu” i kliknąć „Dodaj kartę”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), oraz określić etykietę karty, adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM.  

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nową kartę” portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji karty powiązanej ze spersonalizowanym kontem. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięciu „Twoje karty”.